Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Особливості прийому громадян на перший курс ВВНЗ Міністерства оборони України

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 07 (695) 21 - 27 лютого 2011 року

 


 Особливості прийому громадян на перший курс вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів у 2011 році для підготовки на посади осіб
офіцерського (сержантського, старшинського) складу


  Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 року № 961 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294, наказу Міністра оборони України від 14.04.1998 року № 152 "Про затвердження Інструкції про проведення військо-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838 (зі змінами), прийом осіб на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ та ВНП ВНЗ)   здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
  ВВНЗ та ВНП ВНЗ, у яких здійснюється підготовка громадян на посади осіб офіцерського (сержантського, старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають право зараховувати на перший курс на конкурсних засадах осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153, та нормативно-правових документів Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що встановлюють вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання, їх стану здоров'я тощо. Перелік ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють прийом на навчання у 2011 році наведено у додатку 1.
  Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється за схемами підготовки "курсант" або "студент - курсант". За схемою "курсант" підготовка військових фахівців здійснюється у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання. Схема "студент - курсант" передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі.
  До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання "курсант", приймаються за власним бажанням громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
  особи із числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
  військовослужбовці та військовозобов'язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.
  До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання "студент - курсант", приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
  - особи із числа цивільної молоді віком до 21 року;
  - військовозобов'язані віком до 23 років.
  Особи жіночої статі приймаються на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ на відповідні напрями (спеціальності) підготовки з урахуванням переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, що визначається наказом Міністра оборони України від 26.10.2010 року № 545.
  Відповідно до вимог наказів Міністерства освіти і науки України від 26.08.2010 року № 833 "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році", від 19.10.2010 року № 961 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України", від 06.12.2010 року № 1207 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2011 році", від 22.12.2010 № 1265 "Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році" конкурсний відбір вступників здійснюється приймальними комісіями (відбірковими комісіями) ВВНЗ та ВНП ВНЗ з урахуванням сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів або результатів вступних екзаменів з конкурсних предметів, якщо вступники мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.
  Перелік конкурсних предметів і творчих конкурсів, результати оцінювання яких необхідні для участі у конкурсному відборі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра, вказується у Правилах прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що розробляються на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 року № 961.
  Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступати до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 1 січня до 1 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.
  У заяві зазначаються:
  - прізвище, ім'я та по батькові вступника;
  - рік, місяць і день народження;
  - поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;
  - найменування обраного ВВНЗ (ВНП ВНЗ);
  - обраний напрям (спеціальність) підготовки;
  - перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місто).
  До заяви додаються:
  - автобіографія;
  - копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатку до нього (випускники навчального закладу року вступу на навчання додають копію табеля учня з результатами навчання в 11 класі за перше півріччя);
  - медична довідка за формою 086-о або її копія;
  - шість завірених кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3 х 4 см);
- копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ та ВНП ВНЗ;
  - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  - два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.
  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
  Паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатку до нього, оригінали сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти і документів про надання права на пільги вступник подає особисто до приймальної (відбіркової) комісії після прибуття до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
  У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), в якому вступник бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, вступник може до 1 червня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ або ВНП ВНЗ. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому вступник перебуває на військовому обліку.
  Документи кандидатів на навчання надсилаються військкоматами до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) не пізніше 20 червня року вступу.
  Вступні випробування для прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ проводяться з 23 липня до 31 липня 2011 року.
  Зарахування кандидатів на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється не пізніше 1 серпня року вступу (до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, де здійснюється підготовка за схемою "курсант") та не пізніше 10 серпня року вступу (до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, де здійснюється підготовка за схемою "студент - курсант").
  Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ або ВНП ВНЗ в разі їх неучасті у зовнішньому незалежному оцінюванні мають:
  - військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
  - громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
  - військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом - при вступі на заочну форму навчання.
  Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у ВВНЗ або ВНП ВНЗ за їх вибором.
  Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ та ВНП ВНЗ за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.
  Вступники до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять такі вступні випробування:
  - психологічне обстеження,
  - оцінка рівня фізичної підготовки;
  - медичний огляд військово-лікарською (лікарсько-льотною) комісією.

  Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), а в подальшому до проходження військової служби у військах (силах).
  Індивідуальні психологічні якості кандидата на навчання оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".
  Вступники, які не пройшли професійний психологічний відбір, з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відраховуються і до подальшого складання випробувань та участі у конкурсному відборі не допускаються.
  Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, вкінці - вправи на витривалість. За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється "залік"(від 35 до 70 балів) або "незалік" (менше 35 балів).
  У разі отримання оцінки "незалік" вступник з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відраховується і до подальшого складання випробувань та участі в конкурсному відборі не допускається.
  Заключний медичний огляд кандидатів на навчання проводиться у ВВНЗ та ВНП ВНЗ згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402.
  За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова "придатний" або "непридатний" за станом здоров'я для навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
  Вступники, які непридатні за станом здоров'я для навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відраховуються і до подальшого складання випробувань та участі у конкурсному відборі не допускаються.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
  При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
  Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є предмет (вступне випробування), з якого вони є призерами.
  Величина додаткового бала встановлюється:
  - особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів;
  - особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, - 40 балів;
  - особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, - 30 балів.
  Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.
  Зараховуються до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відповідно до вимог формування рейтингового списку за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
  Ця норма, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з трьох загальноосвітніх предметів за переліком, що наведений у додатку 2. Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до військових коледжів сержантського (старшинського) складу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох загальноосвітніх предметів за переліком, що наведений також у додатку 2. Один конкурсний предмет визначається як профільний.
  Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів з профільних і непрофільних загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених у наступному абзаці).
  Приймальна комісія ВВНЗ або ВНП ВНЗ своїм рішенням допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.
  Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки.
  Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
  Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.
  За результатами співбесіди зараховуються до ВВНЗ та ВНП ВНЗ особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
  Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова Приймальної комісії.
  Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого рівня.
  Поза конкурсом за умови подання оригіналів сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти (або позитивної здачі вступних екзаменів з конкурсних предметів, що проводить ВВНЗ або ВНП ВНЗ, у передбачених правилами прийому випадках) не нижче встановленого правилами прийому рівня, зараховуються:
  - особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
  - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
  - особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
  - особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
  - діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";
  - члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька" (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

  Кількість місць для осіб, які мають право для зарахування поза конкурсом установлюється Приймальною комісією вищого навчального закладу за погодження з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і не повинна бути більше 25% державного замовлення з кожного напряму (спеціальності) підготовки.
  Право на першочергове зарахування до ВВНЗ та ВНП ВНЗ мають:
  - особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
  - особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
  - особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
  - особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського;
  - особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
  - особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право;
  - випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
  - вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.
  Відповідно до цільового прийому за окремим конкурсом зараховуються на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею (м. Севастополь) та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою на місця, що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
  Установлена квота для цільового прийому не повинна перевищувати 25% обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.
  Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
  До Військового коледжу сержантського складу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" приймаються на базі повної загальної середньої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста військовослужбовці військової служби другого та подальших контрактів у військовому званні сержантського (старшинського) складу.
  До інших військових коледжів сержантського (старшинського) складу відповідно до наказу Міністра оборони України від 27.12.2010 року № 699 "Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 29.11.2008 № 597" приймаються на навчання на базі повної загальної середньої освіти військовослужбовці військової служби за контрактом, військовослужбовці строкової військової служби і цивільна молодь, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом на посадах осіб сержантського (старшинського) складу.
  ВВНЗ та ВНП ВНЗ приймають на навчання за заочною формою військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, які бездоганно прослужили у Збройних силах України не менше одного терміну контракту, на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначається щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (додаток 3).
  Вступні випробування для зазначеної категорії військовослужбовців проводяться в термін з 23 липня до 31 липня 2011 року, а зарахування на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ не пізніше 10 серпня року вступу.
  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
  - вступники, які мають право зарахування поза конкурсом;
  - вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
  - учасники міжнародних олімпіад;
  - вступники, які зараховуються за конкурсом.
  До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
  За наявністю вакантних місць приймальна (відбіркова) комісія ВВНЗ або ВНП ВНЗ має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому ВВНЗ або ВНП ВНЗ, за умови складання однакових конкурсних предметів.
  Особи, які не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче встановленого рівня (нижче 124 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), та ті, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
  Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ВВНЗ або ВНП ВНЗ, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад і порядок роботи якої затверджується головою Приймальної комісії.
  Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за результатами вступних випробувань, то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
  Усі питання, пов'язані з прийомом до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, вирішуються виключно відповідною приймальною (відбірковою) комісією.

Директор Департаменту військової освіти та науки
Міністерства оборони України
М.І. НАУМЕНКО


Директор Департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки України
Я.Я.БОЛЮБАШ

Читать еще в: