Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
Филипова

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Що потрібно знати абітурієнту?

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 30 (667) 02 - 08 серпня 2010 року

 

Словник абітурієнта
  Конкурсний бал  -  підсумкова  сума балів вступника,  до якої входять  результати  оцінювання  його   знань,   умінь,   навичок, здібностей  з  конкурсних  предметів,  творчих конкурсів,  фахових екзаменів та інші показники, передбачені Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу.
  Конкурсний відбір - процедура відбору вступників на  навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників.
  Конкурсний предмет - загальноосвітній  предмет,  передбачений Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу.
  Рейтинговий список   вступників   -   список   вступників  за черговістю зарахування на  навчання  відповідно  до  цих  Умов  та правил  прийому  до  вищого  навчального  закладу  згідно з чинним
законодавством.

До уваги абітурієнтів та їх батьків!    
  У Міністерстві освіти і науки, з метою забезпечення контролю за проведенням вступної кампанії-2010 та швидкого реагування на протиправні дії у вищих навчальних закладах, з 15 липня 2010 року розпочали роботу Приймальня громадян (м. Київ, проспект Перемоги, 10) та багатоканальний консультативний телефон за номером (044) 486-28-49.

 Щодо роз'яснень Умов прийому до вищих навчальних закладів
  За численними зверненнями, що надходять на гарячу лінію МОН від абітурієнтів, їх батьків, працівників приймальних комісії вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки інформує.
  Відповідно до пункту 7.1 розділу сьомого Умов прийому до вищих навчальних закладів України (зі змінами), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 18.09.2009 N 873, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.10.2009 за N 930/16946 (далі - Умови прийому), вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмету), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів з кожного предмету за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмету), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, становить не нижче 170 балів з кожного предмету.
  МОН наголошує, що зазначена норма стосується оцінок тільки загальноосвітніх предметів, тобто тих, з яких вступник проходив зовнішнє незалежне оцінювання, та не стосується вступних випробувань з фізичної культури, творчих конкурсів тощо.
  Крім того, при вступі на основі повної загальної середньої освіти за відсутності атестата, але за наявності диплома молодшого спеціаліста, приймальна комісія вищого навчального закладу забезпечує розрахунок середнього бала диплома молодшого спеціаліста за усіма оцінками, вказаними у додатку до диплома, про що формується довідка за підписом відповідального секретаря приймальної комісії, засвідчена печаткою приймальної комісії, де вказуються прізвище, ім'я, по батькові абітурієнта, серія та номер диплома та значення середнього бала у 200-бальній шкалі, що зберігається в особовій справі вступника.
  Також зазначаємо, що згідно з пунктом 13.2. розділу 13 Умов прийому особи, які мають право на вступ поза конкурсом, зараховуються лише за умови подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад, не нижче встановленої правилами прийому мінімальної кількості балів - 124 бали) та інших документів, які засвідчують право на прийом поза конкурсом. Зазначені особи також мають право подати заяву та документи не більше, ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше, ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості.
  У зв'язку з вищевикладеним, Міністерство освіти і науки ще раз наголошує на суворому дотриманні приймальними комісіями вищих навчальних закладів вимог Умов прийому та толерантному і відкритому проведенні вступної кампанії.


http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/19_07


Як уберегти себе від обману при поданні документів до ВНЗ
  Документом, що засвідчує право вищого навчального закладу проводити освітню діяльність із підготовки фахівців з вищою освітою, є ліцензія, видана Міністерством освіти і науки України. У ліцензіях на освітню діяльність зазначаються назва напряму, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії ліцензії, а також назва та юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені  структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси. При цьому, оригінал ліцензії знаходиться у головному навчальному закладі, а відокремленим структурним підрозділам (філіям, представництвам тощо), переліченим у ліцензії, видається копія ліцензії, завірена органом ліцензування. Тому для з'ясування питання: "Чи має право ВНЗ готувати фахівців?", - є проста відповідь: за наявності ліцензії.
  Вищий навчальний заклад зобов'язаний створити умови  для ознайомлення   вступників  з  ліцензією  на  здійснення  освітньої діяльності,  сертифікатами про  акредитацію  відповідного  напряму (спеціальності).
  Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідного напряму підготовки  (спеціальності)  фіксується  в  заяві  вступника  і підтверджується його особистим підписом.

Про права навчального закладу видавати дипломи про освіту державного зразка
  Відповідь на питання стосовно визнання дипломів того чи іншого навчального закладу, а також права навчального закладу видавати дипломи про освіту державного зразка теж проста і однозначна - за умови акредитації у навчальному закладі напряму чи спеціальності, за якою навчаються студенти.
  Відповідно до пункту 3.4 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти  керівництво навчального закладу зобов'язане надавати особам, які вступають до  навчального закладу, достовірну інформацію про умови прийому, плату за навчання, зміст і форму документів, що  видаються  після  його закінчення; також ознайомити абітурієнтів та їх батьків із наявними у навчального закладу ліцензіями та сертифікатами про акредитацію. Невиконання Ліцензійних умов є підставою для анулювання ліцензії навчального закладу та припинення його освітньої діяльності. Тому у кожному випадку, коли керівництво навчального закладу відмовляється ознайомлювати абітурієнтів із наявними ліцензіями та сертифікатами, треба насторожитися і поставити питання про їх наявність, а отже і про наявність права надавати освітні послуги. Про такі випадки порушення необхідно інформувати міністерство для вжиття заходів.
   Інколи трапляється ситуація, коли навчальний заклад отримує ліцензію на певну спеціальність, а акредитацію її він може провести лише в період першого випуску студентів. Тому у таких ситуаціях є певний ризик з огляду на те, що трапляються випадки відмови в акредитації, і як наслідок - неможливість продовження терміну дії ліцензії. У таких випадках є певна доля ризику для вступників. Тому тут кожен самостійно повинен для себе приймати відповідне рішення.

За матеріалами МОНУ
www.mon.gov.ua

 Порядок прийому заяв та документів для вступу до вищих навчальних закладів
  Вступники особисто подають заяву  про  вступ  до  вищого навчального  закладу,  в  якій  вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня бакалавра), спеціальність  (у  разі  вступу  на  навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.
  До заяви вступник додає:
  документ державного  зразка  про  раніше  здобутий   освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень
,  на  основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього,  за особистим  вибором  оригінали  або завірені копії;
  медичну довідку за формою 086-о ( va302282-99 ) або її копію;
  шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  Вступники,  які  вступають  на  основі  повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат Українського центру оцінювання  якості  освіти  (або його копію)   з оцінками з предметів,  що визначені правилами прийому  до вищого  навчального закладу для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність).  Вступники, які подають сертифікат   з   кількістю  балів  з  визначених  предметів  нижче встановленої  цими  Умовами  та  правилами   прийому   до   вищого навчального  закладу  мінімальної  кількості  балів,  до  участі у конкурсному відборі не допускаються.
  Особи,  зазначені у пунктах 8.1,  8.2 розділу  VIII  Умов, притому які не проходили зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.


Читать еще в: