Європейський університет
 
 

В поисках работы

 
подписка онлайн
Работа-2

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Печать E-mail
Статьи - Визитная карточка

№ 7 (495) 19 лютого 2007 року

  ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ
  У 2001-2003 роках у вищих медичних навчальних закладах Києва, Чернівців, Вінниці з'явились медико-психологічні факультети, де навчаються студенти нового профілю, які поєднують в собі медичну і психологічну підготовку.
  І це закономірно, адже Україна гостро потребує широкого впровадження заходів психотерапевтичної та медико-соціальної допомоги  населенню нашої держави з огляду на природні та техногенні катаклізми, психоемоційне напруження суспільства, обумовлене необхідністю адаптації до постійних соціально-економічних перебудов, політичних, мовних та релігійних загострень, не кажучи вже про справжню соціальну біду ХХІ століття - наркоманію, туберкульоз чи СНІД.

  В основі нового напряму медичної науки лежить комплексний підхід до розуміння духовної та тілесної природи людини, який передбачає, передусім, реалізацію профілактичного принципу в охороні здоров'я людини.
  Це повною мірою стосується і наймолодшого факультету Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця - медико-психологічного, який у цьому році відзначає своє 5-річчя. Його було засновано на базі навчально-наукового комплексу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, що відповідало вимогам часу та запиту вітчизняної системи охорони здоров'я. Це підтверджене створенням сучасного навчального плану, що враховує передові новітні досягнення психології та педагогіки вищої школи та ліцензією на підготовку фахівців медико-психологічного напрямку.
  Очолює факультет відомий український вчений, Заслужений діяч науки і техніки, дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор Сергій Дмитрович Максименко.
  Підготовка лікарів-психологів у Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця здійснюється на інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців та найпрогресивніших медичних та психолого-педагогічних технологій.
  Навчання на факультеті здійснюється протягом шести років на базі середньої освіти. Воно складається з гуманітарних, соці-ально-економічних,  загальнонаукових та професійно-орієнтованих дисциплін. Впродовж навчання студенти засвоюють повний цикл фундаментальних та спеціальних медичних і психологічних дисциплін, що дає їм можливість набути лікарську та психологічну кваліфікацію.
  Підготовка здійснюється за такими напрямками:
Лікар-психотерапевт - корекція та лікування преморбідних станів, психогеній, психосоматичних розладів.
Лікар-психодіагност - функціональна діагностика ЦНС, психодіагностика психічних процесів, станів особистості. Професійна психодіагностикасті соматично хворих. 
- Клінічний лікар-психофізіолог - супровід лікувально-діагностичного процесу, реабілітація (превентивна, клінічна, фізіолого-функціональна, психологічна, соціально-професійна).
Лікар-психолог з психології стресів та екстремальних станів особистості - діагностика і корекція посттравматичного стресового синдрому, екстремальна психологічна допомога, підготовка особистості до роботи в екстремальних ситуаціях, психокорекція важко хворих, геронтопсихологія.
Лікар-психіатр - лікування психічних захворювань та корекція психопатологічних станів.
Лікар-сексолог та сексопатолог.
  Лікар-психолог є тією ключовою фігурою, діяльність якої спрямована на профілактику нервово-психічних і психосоматичних розладів, що є причиною близько 80% захворювань, а також на практичну реалізацію заходів медико-психологічної реабілітації.
  Такі фахівці готуються у Королівстві Нідерланди, США, Королівстві Данія, Швейцарській Конфедерації, Російській Федерації, Республіці Білорусь та деяких інших країнах світу.
  Отже, у розвитку медико-психологічних технологій українські фахівці сьогодні мають певні здобутки і пріоритети, які доцільно зберегти і примножити.


І.О.Логінова, О.О. Лазуренко,  
Національний медичний
університет ім. О.О. Богомольця
Медико-психологічний факультет
Тел.: (044)234-01-19,
(044)279-10-81, (044)454-49-83
Читать еще в:


 
Успех - 1