Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 
 

В поисках работы

 
подписка онлайн
Курсы сварщиков- аргонщиков Киев
Работа-2
 

Умови прийому до ВНЗ у запитаннях та відповідях

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№25 (612) 29 червня - 5 липня 2009 року

  Які строки прийому документів, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (проведення вступних випробувань відповідно до пункту 16 Умов прийому )
  Прийом документів на денну форму навчання розпочинається 29 червня і закінчується:
  а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
  19 липня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу (документ про здобуту повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти подаються вступником при прибутті до вищого навчального закладу);
  29 липня - у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації;
  б) 5 серпня - для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
  Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 16 цих Умов прийому категорій вступників) на денну форму навчання проводиться:
  а) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) :
  з 20 липня - у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу;
  з 30 липня - у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації;
  б) для вступу на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста з 6 серпня.

  Коли проводиться прийом документів на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат)?


  Строки прийому документів та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, екстернат) установлює вищий навчальний заклад. Прийом документів розпочинається не раніше ніж за 30 днів до початку конкурсу. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 10 днів після закінчення конкурсу.
  Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

  Чи можна ознайомитися з ліцензією та сертифікатом про акредитацію ВНЗ?
  Вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями і зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму.
  Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

  Що має бути обумовлено в правилах прийому до ВНЗ?

  У правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюються:
  перелік напрямів підготовки (спеціальностей), за якими вищий навчальний заклад оголошує прийом документів відповідно до виданої Міністерством освіти і науки ліцензії;
  перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та/або вищі навчальні заклади проводитимуть вступні випробування відповідно до пункту 16 цих Умов, система оцінювання знань;
  порядок організації конкурсу на відповідну форму навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) та порядок зарахування вступників, які за інших рівних умов (набрали однаковий конкурсний бал) мають переважне право на зарахування (відповідно до пункту 24 цих Умов);
  порядок конкурсного відбору та зарахування вступників на базі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів - кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр (відповідно до пункту 16 цих Умов);
порядок і терміни розгляду заяв і документів, поданих іноземцями (відповідно до пункту 5 цих Умов);
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом (відповідно до пункту 26 цих Умов);
  порядок проходження огляду медичної комісії вступниками до вищих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах;
  порядок проходження психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної підготовки вступників до вищих військових навчальних закладів та до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;
  порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра (відповідно до пункту 16 цих Умов).

  Як відбувається конкурсний відбір?

  Конкурсний відбір вступників з загальноосвітніх предметів, визначених у правилах прийому до вищого навчального закладу відповідно до пункту 16 цих Умов, здійснюється приймальними комісіями за сумою балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам у поточному році.
  Додаткових вступних випробувань із загальноосвітніх предметів вищі навчальні заклади не проводять (крім випадків, передбачених пунктом 16 Умов прийому).
  Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених пунктом 16 цих Умов створюються предметні екзаменаційні комісії вищого навчального закладу.
  Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачено законодавством України та пунктами 16, 18, 21, 22, 24 Умов прийому.
  Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях та/або творчих конкурсах вищого навчального закладу (відповідно до пункту 16 цих Умов) повинно здійснюватися за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

  В які строки відбувається зарахування до ВНЗ?
  Строки визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням нижчезазначеного.

  Зарахування на денну форму навчання проводиться:
  а) для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
  до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, - не пізніше 1 серпня;
  до вищих навчальних закладів ІІ - ІV рівнів акредитації - не пізніше 10 серпня;
  б) для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста - не пізніше 22 серпня.
  Прийом документів, проведення вступних випробувань та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які є в структурі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, можуть здійснюватися у строки, визначені приймальною комісією, у межах термінів, встановлених Умовами прийому для даного вищого навчального закладу.

Які вступники мають право на участь у конкурсному відборі?

  Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів).
  Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з результатами оцінювання їх знань у поточному році:
  за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів не нижче 124 балів непрофільних та профільних предметів;
  за освітньо-професійними програмами бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів.
  Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються.
  Вищий навчальний заклад на окремі напрями підготовки (спеціальності) може встановити більш високу кількість балів сертифікатів з профільних загальноосвітніх предметів, з якими абітурієнт допускається до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання.
  Вищі навчальні заклади проводять конкурсний відбір та/або вступні випробування виключно за загальноосвітніми предметами: українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).
  При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим.
  Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) визначається правилами прийому до вищого навчального закладу з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти: українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).
  Конкурс щодо вступу на навчання проводиться:
  за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не менше, як з двох загальноосвітніх предметів, у тому числі з української мови і літератури.

  Які категорії абітурієнтів зараховуються до ВНЗ за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Умов рівня?

  Зараховуються до вищого навчального закладу за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 124 з непрофільних та профільних предметів:
  учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад;
  призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет, з якого вони є призерами олімпіад;
  Якщо число поданих заяв від учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів фахової майстерності та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на певний напрям підготовки (спеціальність) перевищує 50% від обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу на цей напрям підготовки (спеціальність), зарахування за рішенням приймальної комісії проводиться за сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

  Це положення поширюється відповідно тільки на учасників та призерів олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х, 12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів - при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах - при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти.

  Які категорії абітурієнтів зараховуються до вищого навчального закладу за наслідками співбесіди?

  За наслідками співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.
  Програму співбесіди із зазначеною категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.
  Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у загальному конкурсі за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого пунктом 16 цих Умов рівня.

  Які категорії абітурієнтів зараховуються до ВНЗ поза конкурсом?

  Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до пункту 16 цих Умов) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:
  особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
  діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;
інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
  особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
  діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків;
  члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".
  За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

  Які особи мають переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів?
  За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:
  особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право;
  особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";
  особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";
  особи, яким Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
  випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;
особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.

  Які особи зараховуються на навчання за окремим конкурсом?

  Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
  на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);
  на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
  Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  Як отримати
державний пільговий довгостроковий кредит на навчання у ВНЗ?
  Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.


 За "Умовами прийому до вищих навчальних закладів України"


Читать еще в: